به صفحه الکترونیک پیگیری پیام سامانه 137 خوش آمدید.

شهروند گرامی با وارد کردن شماره پی گیری اختصاصی از وضعیت گردشکار درخواستهای خود از شهرداری مرودشت مطلع شوید
*
*